Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Helena Veny,  identifikační číslo: 03208541 , (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese venyyacht.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit  od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávce v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace  umístěná ve webovém rozhraní venyyacht.com  je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní venyyacht.com  obsahuje informace o cenách služeb bez dopravy a bez nákladů užívání plavidla jako je spotřebovaný benzín, náklady na kotvení mimo domovský přístav a strava.   Prodávající není plátcem  DPH. Ceny  zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro rezervaci vyplní kupující rezervační formulář ve webovém rozhraní venyyacht.com. Rezervační formulář obsahuje zejména informace o ceně služby,  datum služby, osobní údaje kupujícího, platební podmínky a storno podmínky.

2.4. Před zasláním závazné rezervace prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Rezervaci odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v rezervaci jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení rezervace toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v rezervaci.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru rezervace požádat kupujícího o dodatečné potvrzení rezervace (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení rezervace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s rezervací a kupní smlouvou  (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena služby a platební podmínky

3.1. Cenu služby a případné náklady spojené s rezervací  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 

Platební + Storno podmínky

POJIŠTĚNÍ

  • Plavidlo: pojištění plavidla není zahrnuto v celkové ceně za osobu, platí se na místě + 10 000,00 Kč celá loď

  • Cestovní pojištění: cestovní pojištění si hradí každý sám

  • Doprava: vlastní doprava

  • Turistický poplatek si hradí každý sám na místě

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • 60% do 3 dnů od rezervace na účet bankovní účet

  • 40% do 14 dnů od vyplutí na bankovní účet

STORNO PODMÍNKY

  • Do 30. dnů před vyplutím je storno poplatek 5% z již uhrazených 60%. V případě, že si za sebe najdete náhradu, storno poplatek je 0Kč.

  • Od 14 dne včetně před vyplutím je storno poplatek 100%. V případě, že za sebe najdete náhradu, vrátíme celou částku.

3.2. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k zaplacení zálohy ve stanoveném termínu, rezervaci zrušit. 

3.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od rezervace. 

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v době 10 dnů od vyplutí, nese kupující náklady spojené se zrušením celé rezervace plavidla v případě, že plavidlo nevypluje a další náklady s tím spojené, např. doprava, honorář kapitána atd.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 

4.5. Helena Veny nezodpovídá za vzniklé škody a kupující nemá žádný nárok na úhradu škody zdravotní, majetkové a každé jiné vzniklé škody během pobytu. Kupující se účastní plavby na vlastní riziko. 

5. Ochrana osobních údajů

5.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Kupující souhlasí s nakládáním s osobními údaji pro marketingové účely.

6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

6.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s venyyacht.com , službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

6.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7. Doručování

7.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:  adresa elektronické pošty helaveny@gmail.com , telefon 777 148 782.

Všetaty  dne 31.12.2021